خرید ایزوله حرارتی نسوز مجموعه توربین و کمپرسور نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-53

خرید ایزوله حرارتی نسوز مجموعه توربین و کمپرسور نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1401/02/31

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 150،000،000ریال ( پانزده میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/03/11

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس