لپ تاپ صنعتی با ۴ عدد پورت (Port) کام RS232

شماره:PGMC-1400-25

لپ تاپ صنعتی با ۴ عدد پورت (Port) کام RS232

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1400/10/30

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از زمان آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1400/11/03

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس