اعضا هیئت مدیره

آقای عبداله کلانتر مهرجردی

رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت افق تامین آب شیرین

abdollahkalantar@yahoo.com

آقای محسن طالعی بناب

مدیرعامل شرکت

m.talei@otpgc.co

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین

شرکت تامین انرژی سبز کویر

نماینده شرکت تامین انرژی سبز کویر