ایزوله حرارتی نسوز مجموعه توربین و کمپرسور

شماره:PGMC-1402-05

ایزوله حرارتی نسوز مجموعه توربین و کمپرسور

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/12/22

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل اعتبار پیشنهاد مالی یکماه باشد.

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1402/12/23

محل تحویل اسناد: واحد دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس