الکتروپمپ آب آبارا ۲۰۰-۴۰

شماره:PGMC-1400-3

الکتروپمپ آب آبارا ۲۰۰-۴۰

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1400/04/31

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست نیروگاه گازی خلیج فارس - بندرعباس