اورينگ بال ولو ۸ اينچ اسکيد گاز

شماره:PGMC-1400-14

اورينگ بال ولو ۸ اينچ اسکيد گاز

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1400/06/15

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از زمان آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1400/06/17

محل تحویل اسناد: دبیرخانه دفتر حراست نیروگاه گازی خلیج فارس - بندرعباس