بیمه تمام خطر اموال و تجهیزات نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-59

بیمه تمام خطر اموال و تجهیزات نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1401/03/01

نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 1.200.000.000 ریال ( صد و بیست میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/03/11

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس