تأمین، نصب و راه اندازی پمپ گز دتکشن نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره: OTPGC-00-107

تأمین، نصب و راه اندازی پمپ گز دتکشن نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: روز دوشنبه مورخ 1402/12/07

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 2،500،000،000 ریال

مهلت ارسال پاکت: پایان روز چهارشنبه مورخ 1402/12/16

بازگشایی پاکات الف و ب: روز شنبه مورخ 1402/12/19

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس