تجدید مناقصه روغن ایرانول HBX PLUS

شماره:OTPGC-00-54

تجدید مناقصه روغن ایرانول HBX PLUS

مهلت خرید اسناد: 1401/01/22

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 700،000،000ریال

مهلت ارسال پاکت: 1401/02/05

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس