ترانسفورماتور T004 و کارت Front panel PWD

شماره:PGMC-1400-15

ترانسفورماتور T004 و کارت Front panel PWD

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1400/07/20

**تجدید شده**

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از زمان آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1400/07/25

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس