تعمیر سیستم راه انداز SSD

شماره:PGMC-1402-04

تعمیر سیستم راه انداز SSD

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/10/16

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: تا تاریخ 1402/11/10

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 1402/10/18

محل تحویل اسناد: واحد دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس