تعمیر و سرویس کمپرسور ۲۰ تن کوپلند

شماره:PGMO- 1401-12

تعمیر و سرویس کمپرسور ۲۰ تن کوپلند

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از آخرین مهلت استعلام قیمت