تعمیر و سرویس کمپرسور ۴۰ تن کوپلند

شماره:PGMO-1401-06

تعمیر و سرویس کمپرسور ۴۰ تن کوپلند

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از زمان آخرین مهلت استعلام قیمت