خرید، نصب و راه اندازی کارت های REG216 نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-84

خرید، نصب و راه اندازی کارت های REG216 نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1401/08/30

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 1.000،000،000ریال ( صد میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/09/27

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس