خرید، نصب و راه اندازی flow meter nox نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-R1-00-73

خرید، نصب و راه اندازی flow meter nox نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1401/09/22

**تجدید شده**

نوع مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 770،000،000ریال (هفتاد و هفت میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/09/30

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس