خرید گیج فشار ۲۰ بار ۲/۱ اینچ، گیج فشار گلیسیرینی ۴۰۰-۰ بار ۲/۱ اینچ، گیج اختلاف فشار فیلتر گاز ۱-۰ بار، گیج فشار با سوئیچ ۱۰-۰ بار، گیج اختلاف فشار با سوئیچ ۱.۶-۰ بار و گیج فشار ۱ الی ۳ بار گلیسیرینی همراه با Alarm Contacts

شماره:OTPGC-R1-00-67

خرید گیج فشار ۲۰ بار ۲/۱ اینچ، گیج فشار گلیسیرینی ۴۰۰-۰ بار ۲/۱ اینچ، گیج اختلاف فشار فیلتر گاز ۱-۰ بار، گیج فشار با سوئیچ ۱۰-۰ بار، گیج اختلاف فشار با سوئیچ ۱.۶-۰ بار و گیج فشار ۱ الی ۳ بار گلیسیرینی همراه با Alarm Contacts

مهلت خرید اسناد: 1401/10/07

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 280،000،000ریال ( بیست و هشت میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/10/14

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس