خرید sump tank transmitter و diffrential pressure transmitter

شماره:OTPGC-R1-00-74

خرید sump tank transmitter و diffrential pressure transmitter

مهلت خرید اسناد: 1401/10/07

**تجدید شده**

نوع مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 960،000،000ریال ( نود و شش میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/10/14

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس