خریدVibration Proximity-Sensor،Vibration Sensor with cable AB،Relative Vibration Sensor

شماره:OTPGC-00-70

خریدVibration Proximity-Sensor،Vibration Sensor with cable AB،Relative Vibration Sensor

مهلت خرید اسناد: 1401/09/06

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 400،000،000ریال ( چهل میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/09/30

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس