دستگاه هدایت سنج(کنداکتومتر) پرتابل WTW به همراه الکترود ، محلول ، های کالیبراسیون و کیف حمل

شماره:PGMO-1400-02

دستگاه هدایت سنج(کنداکتومتر) پرتابل WTW به همراه الکترود ، محلول ، های کالیبراسیون و کیف حمل

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از زمان آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1400/07/17

محل تحویل اسناد: شماره فاکس : 07633554394