سرویس و تعمیر مکانیزم فلوتینگ ساکشن مخزن گازوئیل

شماره:PGMO-1400-03

سرویس و تعمیر مکانیزم فلوتینگ ساکشن مخزن گازوئیل

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از زمان آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1400/08/08