طراحی ، ساخت ، نصب ، گارانتی و راه اندازی کارت های مربوط به یک دستگاه Inverter ساخت شرکت Gutor

شماره:OTPGC-R1-00-82

طراحی ، ساخت ، نصب ، گارانتی و راه اندازی کارت های مربوط به یک دستگاه Inverter ساخت شرکت Gutor

مهلت خرید اسناد: 1401/10/07

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 380،000،000ریال (سی و هشت میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/10/14

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس