تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین، نصب و راه اندازی ۱۰ عدد سخت افزار سیستم HMI نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-61

تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین، نصب و راه اندازی ۱۰ عدد سخت افزار سیستم HMI نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1401/08/01

**تجدید شده**

نوع مناقصه: فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

مهلت ارسال پاکت: 1401/08/15

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس