لایروبی مخزن گازوییل B و مخزن Unloading

شماره:OTPGC-00-58

لایروبی مخزن گازوییل B و مخزن Unloading

مهلت خرید اسناد: 1401/02/24

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 230،000،000ریال

مهلت ارسال پاکت: 1401/03/10

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس