مزایده اقلام ضایعاتی نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-M-R1-01

مزایده اقلام ضایعاتی نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

**تجدید شده**

نوع مناقصه: مزایده عمومی

مبلغ ضمانتنامه: مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای ردیف اول و مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای مابقی ردیف ها

مهلت ارسال پاکت: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس