مزایده اقلام ضایعاتی نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-M-01

مزایده اقلام ضایعاتی نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

نوع مناقصه: عمومی

مبلغ ضمانتنامه: ردیف ۱: یک میلیارد ریال، ردیف ۲: سه میلیارد ریال

مهلت ارسال پاکت: تا پایان روز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

بازگشایی پاکات الف و ب: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس واقع در تهران و دفتر حراست نیروگاه گازی خلیج فارس واقع در بندرعباس