مناقصه تامین قطعات داغی توربین GT13E2

شماره:OTPGC-00-90

مناقصه تامین قطعات داغی توربین GT13E2

مهلت خرید اسناد: 1401/09/19

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 45.000.000.000

مهلت ارسال پاکت: 1401/10/04 (ساعت 14)

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس