مناقصه تامین نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

شماره:1402/2

مناقصه تامین نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1401/11/30

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: پانزده میلیارد و یکصد میلیون ریال معادل یک میلیارد و پانصد و ده میلیون تومان

مهلت ارسال پاکت: 1401/12/09

بازگشایی پاکات الف و ب: 1401/12/10

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاکات پیشنهاد: 1401/12/10

محل تحویل اسناد: بندرعباس کیلومتر 40 جاده میناب جنب شهر قلعه قاضی نیروگاه گازی خلیج فارس -دفتر حراست شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس