مناقصه خرید، نصب و راه اندازی باطری UPS و متعلقات واحد ۳

شماره: OTPGC-00-97

مناقصه خرید، نصب و راه اندازی باطری UPS و متعلقات واحد ۳

مهلت خرید اسناد: 1402/07/05

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 300،000،000 ریال

مهلت ارسال پاکت: 1402/07/16

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس