پمپ تخلیه بشکه ای پمپ بهلول مخصوص تخلیه سود و اسید

شماره:PGMC-1400-6

پمپ تخلیه بشکه ای پمپ بهلول مخصوص تخلیه سود و اسید

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1400/04/25

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست نیروگاه گازی خلیج فارس - بندرعباس