پمپ گزدتکشن

شماره:PGMC-1401-14

پمپ گزدتکشن

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1401/3/21

**تجدید شده**

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1401/3/22

محل تحویل اسناد: دفتر حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس -آدرس در ردیف 4 آگهی استعلام درج شده است