کنتور گاز دیجیتالی

شماره:PGMC-1401-03

کنتور گاز دیجیتالی

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1401/03/05

**تجدید شده**

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از زمان آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1401/03/08

محل تحویل اسناد: دبیرخانه حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس (آدرس در آگهی قید شده)