کندانسور ۴۰تن

شماره:PGMO-1401-08

کندانسور ۴۰تن

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از آخرین مهلت استعلام قیمت