گاز فریون R22

شماره:PGMC-1402-01

گاز فریون R22

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1402/02/07

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1402/02/09

محل تحویل اسناد: دفتر حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس - آدرس در ردبف 4 آگهی استعلام درج شده است.