طراحی،خرید و نصب سیستم اعلان و اطفا اتاق سرور نیروگاه خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-36

طراحی،خرید و نصب سیستم اعلان و اطفا اتاق سرور نیروگاه خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1400/04/09

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 75،000،000ریال

مهلت ارسال پاکت: 1400/04/20

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس