خرید یک دستگاه اسیلوسکوپ دیجیتال

شماره:OTPGC-001

خرید یک دستگاه اسیلوسکوپ دیجیتال

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1400/04/12

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1400/04/13

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس - تهران سعادت آباد