خرید، نصب و راه اندازی سنسور ch4 نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-R1-00-72

خرید، نصب و راه اندازی سنسور ch4 نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1401/09/22

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 180،000،000ریال ( هجده میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/09/30

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس