خرید، نصب و راه اندازی قطعات ابزار دقیق شامل Heat Detector، Heat Detector Exhaust Tunnel، Set Cards INCL Minimax AI01 AI02 AI06، Front Panel Key+LCD Minimax و نمایشگر سنسور تشخیص حرارت نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-R2-00-68

خرید، نصب و راه اندازی قطعات ابزار دقیق شامل Heat Detector، Heat Detector Exhaust Tunnel، Set Cards INCL Minimax AI01 AI02 AI06، Front Panel Key+LCD Minimax و نمایشگر سنسور تشخیص حرارت نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1401/11/10

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 800،000،000ریال ( هشتاد میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/11/16

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس