استعلام بها، مناقصات و مزایدات

شماره مناقصه: OTPGC-00-99

مناقصه تامین قطعات توربین، انجام خدمات تعمیرات اساسی و بازسازی واحد ۳ نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مهلت ارسال پاکت: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

بازگشایی پاکات الف و ب: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-97

مناقصه خرید، نصب و راه اندازی باطری UPS و متعلقات واحد ۳

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-96

اسناد مناقصه بازسازی قطعات اصلی مسیر داغ واحد گازی GT13E2

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R2-82

طراحی ، ساخت ، نصب ، گارانتی و راه اندازی کارت های مربوط به یک دستگاه Inverter ساخت شرکت Gutor

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

**تجدید شده**

نوع مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-77

خرید ۲۰۰ بشکه روغن ۲۰۸ لیتری روغن توربین گرید ۴۶

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: صد میلیون تومان

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R1-00-87

خرید کارت ارتباطی CI527 ، کنتور گاز دیجیتالی، Angular position transmitter، لیمیت ولو کنترل فشار پاور اویل

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-90

مناقصه تامین قطعات داغی توربین GT13E2

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ (ساعت ۱۴)

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-89

مناقصه خدمات تعمیرات اساسی و تامین ماینور پارت و آگزیلاری توربین GT13E2

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ (ساعت ۱۴)

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-88

مناقصه بازسازی قطعات داغی توربین GT13E2

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ (ساعت ۱۴)

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R1-00-82

طراحی ، ساخت ، نصب ، گارانتی و راه اندازی کارت های مربوط به یک دستگاه Inverter ساخت شرکت Gutor

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ریال (سی و هشت میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R1-00-78

خرید ۶ عدد کارت CI610 برند ABB

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( بیست میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R1-00-67

خرید گیج فشار ۲۰ بار ۲/۱ اینچ، گیج فشار گلیسیرینی ۴۰۰-۰ بار ۲/۱ اینچ، گیج اختلاف فشار فیلتر گاز ۱-۰ بار، گیج فشار با سوئیچ ۱۰-۰ بار، گیج اختلاف فشار با سوئیچ ۱.۶-۰ بار و گیج فشار ۱ الی ۳ بار گلیسیرینی همراه با Alarm Contacts

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( بیست و هشت میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R2-00-65

تامین، نصب و راه اندازی یک عدد Pulsation sensor

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ریال (هفتاد و شش میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-70

خریدVibration Proximity-Sensor،Vibration Sensor with cable AB،Relative Vibration Sensor

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( چهل میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R1-00-57

خرید Electronic stroke measuremt و Hydraulic pilot control برند VOITH

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( پانزده میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R1-00-71

خرید Communication Cable Bearing برند ALLMETRA

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R1-00-69

خرید قطعات فلیم مانیتور به شرح آگهی پیوست

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( هشتاد و پنج میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R1-00-75

خرید منبع تغذیه ۴۰ آمپر ۲۴ ولت

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( دوازده میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-84

خرید، نصب و راه اندازی کارت های REG216 نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۱.۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( صد میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-79

مشاور امنیت اطلاعات در حوزه IT و صنعتی

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

نوع مناقصه: مناقصه محدود دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( پانزده میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R1-00-74

خرید sump tank transmitter و diffrential pressure transmitter

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

**تجدید شده**

نوع مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( نود و شش میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-76

خرید، نصب و راه اندازی باطری ups و متعلقات

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

**تجدید شده**

نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( بیست میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R1-00-73

خرید، نصب و راه اندازی flow meter nox نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

**تجدید شده**

نوع مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ریال (هفتاد و هفت میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R2-00-68

خرید، نصب و راه اندازی قطعات ابزار دقیق شامل Heat Detector، Heat Detector Exhaust Tunnel، Set Cards INCL Minimax AI01 AI02 AI06، Front Panel Key+LCD Minimax و نمایشگر سنسور تشخیص حرارت نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( هشتاد میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R1-00-72

خرید، نصب و راه اندازی سنسور ch4 نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( هجده میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-56

خرید gas detection نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۵.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پانصد و بیست و هفت میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-58

لایروبی مخزن گازوییل B و مخزن Unloading

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-61

تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین، نصب و راه اندازی ۱۰ عدد سخت افزار سیستم HMI نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

**تجدید شده**

نوع مناقصه: فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-R3-00-53

تجدید مناقصه خرید ایزوله حرارتی نسوز

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس