دسته بندی معاملات مناقصه

تأمین، نصب و راه اندازی انواع سلونوئید و سکتور ولو نیروگاه گازی خلیج فارس
 • اسفند ۲۱ ۱۴۰۲
 • Editor1

تأمین، نصب و راه اندازی انواع سلونوئید و سکتور ولو نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تأمین، نصب و راه اندازی انواع ترموکوپل و کابل ارتباطی یاتاقان نیروگاه گازی خلیج فارس
 • اسفند ۲ ۱۴۰۲
 • Editor1

تأمین، نصب و راه اندازی انواع ترموکوپل و کابل ارتباطی یاتاقان نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تأمین، نصب و راه اندازی پمپ گز دتکشن نیروگاه گازی خلیج فارس
 • اسفند ۲ ۱۴۰۲
 • Editor1

تأمین، نصب و راه اندازی پمپ گز دتکشن نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تأمین، نصب و راه اندازی انواع تجهیزات ابزار دقیق و اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس
 • اسفند ۲ ۱۴۰۲
 • Editor1

تأمین، نصب و راه اندازی انواع تجهیزات ابزار دقیق و اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تأمین، نصب و راه اندازی انواع سلونوئید و سکتور ولو نیروگاه گازی خلیج فارس
 • اسفند ۲ ۱۴۰۲
 • Editor1

تأمین، نصب و راه اندازی انواع سلونوئید و سکتور ولو نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تأمین، نصب و راه اندازی انواع گیج و ترنسمیتر نیروگاه گازی خلیج فارس
 • اسفند ۲ ۱۴۰۲
 • Editor1

تأمین، نصب و راه اندازی انواع گیج و ترنسمیتر نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تأمین، نصب و راه اندازی پوزیشنر و انواع کارت VIGV و اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس
 • اسفند ۲ ۱۴۰۲
 • Editor1

تأمین، نصب و راه اندازی پوزیشنر و انواع کارت VIGV و اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
مناقصه تامین، نصب و راه اندازی انواع ترموکوپل و کابل ارتباطی یاتاقان نیروگاه گازی خلیج فارس
 • بهمن ۱۶ ۱۴۰۲
 • Editor1

مناقصه تامین، نصب و راه اندازی انواع ترموکوپل و کابل ارتباطی یاتاقان نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
مناقصه تامین، نصب و راه اندازی پمپ گزدتکشن نیروگاه گازی خلیج فارس
 • بهمن ۱۶ ۱۴۰۲
 • Editor1

مناقصه تامین، نصب و راه اندازی پمپ گزدتکشن نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
مناقصه تامین، نصب و راه اندازی انواع تجهیزات ابزار دقیق و اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس
 • بهمن ۱۶ ۱۴۰۲
 • Editor1

مناقصه تامین، نصب و راه اندازی انواع تجهیزات ابزار دقیق و اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب