اعضا هیئت مدیره

آقای عبداله کلانتر مهرجردی

رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت افق تامین آب شیرین

abdollahkalantar@yahoo.com

آقای مرتضی قانع عبادی استاد

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

m.ghane@otpgc.co

آقای داود افشاری راد

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت افق تامین انرژی پارس

d.afshar@otpgc.co

بهروز مددی ماهانی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین

b.madadi@pgpgm.ir

شرکت تامین انرژی سبز کویر

نماینده شرکت تامین انرژی سبز کویر

چارت سازمانی