اعضا هیئت مدیره

آقای عبداله کلانتر مهرجردی

رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت افق تامین آب شیرین

abdollahkalantar@yahoo.com

آقای امیدرضا چوپانی

سرپرست شرکت

 

o.chopani@otpgc.co

بهروز مددی ماهانی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین

b.madadi@pgpgm.ir

شرکت تامین انرژی سبز کویر

نماینده شرکت تامین انرژی سبز کویر