استعلام بها، مناقصات و مزایدات

شماره مناقصه: OTPGC-00-34

خرید ۲۵۰۰ عدد فیلتر هوای Air Intake نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس - تهران سعادت آباد

شماره مناقصه: OTPGC-00-47

تامین و بازسازی قطعات یدکی و انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی GT13E2 نیروگاه خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۷۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-41

خرید Gas Detection نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-40

خرید ۱۲عدد منبع تغذیه اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-39

تعمیر ۲۲عدد ولو اسکید گاز نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-38

خرید دو عدد نمایشگر SSD نیروگاه خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس