استعلام بها، مناقصات و مزایدات

شماره مناقصه: OTPGC-00-56

خرید gas detection نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۵.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پانصد و بیست و هفت میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-53

خرید ایزوله حرارتی نسوز مجموعه توربین و کمپرسور نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( پانزده میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-59

بیمه تمام خطر اموال و تجهیزات نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( صد و بیست میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-58

لایروبی مخزن گازوییل B و مخزن Unloading

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-61

تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین، نصب و راه اندازی ۱۰ عدد سخت افزار سیستم HMI نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

**تجدید شده**

نوع مناقصه: فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس