استعلام بها، مناقصات و مزایدات

شماره مناقصه: OTPGC-00-37

طراحی، تامین و نصب یک دستگاه راهبند ضد انتحاری نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

شماره مناقصه: OTPGC-00-35

خرید ۴۱۶۰لیتر روغن ترانسفورماتور نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس