اسناد مناقصه بازسازی قطعات اصلی مسیر داغ واحد گازی GT13E2

شماره: OTPGC-00-96

اسناد مناقصه بازسازی قطعات اصلی مسیر داغ واحد گازی GT13E2

مهلت خرید اسناد: 1402/06/22

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 2،500،000،000 ریال

مهلت ارسال پاکت: 1402/07/01

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس