الکتروموتور سه فاز TYPE: 4F 38/200.521 IP:55 TB:12.8NM CL,F 40C CTP :160 UB180V STAHL

شماره:PGMC-1400-13

الکتروموتور سه فاز TYPE: 4F 38/200.521 IP:55 TB:12.8NM CL,F 40C CTP :160 UB180V STAHL

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1400/06/31

**تجدید شده**

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از زمان آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1400/07/04

محل تحویل اسناد: دبیرخانه واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس