الکتروپمپ شناور

شماره:PGMC-1402-03

الکتروپمپ شناور

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1402/06/26

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل اعتبار قیمت پیشنهادی یکماه باشد

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1402/06/27

محل تحویل اسناد: تهران-سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – کوچه نهم – پلاک 1۸ – طبقه دوم-شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس -واحد دبیرخانه