مناقصه انجام خدمات تعمیرات اساسی به همراه تامین قطعات یدکی، بازسازی، ماینور پارت، آگزیلاری، الکتریکال و نصبی مورد نیاز نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره: OTPGC-00-112

مناقصه انجام خدمات تعمیرات اساسی به همراه تامین قطعات یدکی، بازسازی، ماینور پارت، آگزیلاری، الکتریکال و نصبی مورد نیاز نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: روز شنبه مورخ 1402/10/09

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 101،500،000،000 ریال

مهلت ارسال پاکت: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/10/19

بازگشایی پاکات الف و ب: روز چهارشنبه مورخ 1402/10/20

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس