انجام لایروبی چاه آب

شماره:PGMC-1400-5

انجام لایروبی چاه آب

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1400/05/16

**تجدید شده**

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1400/05/17

محل تحویل اسناد: واحد حراست نیروگاه گازی خلیج فارس - بندرعباس