تأمین، نصب و راه اندازی انواع سلونوئید و سکتور ولو نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره: OTPGC-R2-00-104

تأمین، نصب و راه اندازی انواع سلونوئید و سکتور ولو نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: روز چهارشنبه مورخ 1402/12/23

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 1،000،000،000 ریال

مهلت ارسال پاکت: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1403/01/06

بازگشایی پاکات الف و ب: روز سه شنبه مورخ 1403/01/07

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس