تامین، نصب و راه اندازی یک عدد Pulsation sensor

شماره:OTPGC-R2-00-65

تامین، نصب و راه اندازی یک عدد Pulsation sensor

مهلت خرید اسناد: 1401/11/10

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 760،000،000ریال (هفتاد و شش میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/11/16

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس