تمدید مهلت تسلیم پاکات – تامین دو ست کامل پره های کمپرسور به همراه ملحقات مربوط به توربین GT13E2 نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-55

تمدید مهلت تسلیم پاکات – تامین دو ست کامل پره های کمپرسور به همراه ملحقات مربوط به توربین GT13E2 نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1401/01/22

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 120،000،000،000ریال (12میلیارد تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/02/11 تمدید شد