تامین و بازسازی قطعات یدکی و انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی GT13E2 نیروگاه خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-47

تامین و بازسازی قطعات یدکی و انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی GT13E2 نیروگاه خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1400/06/15

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 75،000،000،000ریال

مهلت ارسال پاکت: 1400/06/27

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس